Statut Stowarzyszenia „Niezależni Ostródzianie”

Statut Stowarzyszenia „Niezależni Ostródzianie”
 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie „Niezależni Ostródzianie”, zwane dalej STOWARZYSZENIEM działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Ostróda.
3. STOWARZYSZENIE jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
4. STOWARZYSZENIE może posiadać emblemat, odznakę organizacyjną.
5. Dla celów statutowych, STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

§ 2

1. STOWARZYSZENIE może posiadać własne wyróżnienia honorowe. Rodzaj i sposób ich nadawania ustalają regulaminy uchwalone przez władze STOWARZYSZENIA.
2. STOWARZYSZENIE używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem STOWARZYSZENIA.

§ 3

1. STOWARZYSZENIE może współpracować i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych zadaniach i celach.
2. STOWARZYSZENIE opiera swoje działanie na pracy społecznej członków.
3. STOWARZYSZENIE może zatrudniać pracowników do załatwiania spraw bieżących, prowadzenia biur oraz do realizacji zadań, służących osiągnięciu statutowych celów i przedsięwzięć.
4. W przypadku zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu, umowę o pracę podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA. W innym przypadku umowy o pracę podpisuje Prezes Zarządu.

§ 4

STOWARZYSZENIE powołuje się na czas nieokreślony.


ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania STOWARZYSZENIA

§5

1. Celem STOWARZYSZENIA jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych;
3) działania na rzecz bezpieczeństwa;
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
7) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. STOWARZYSZENIE realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowywanie oraz propagowanie kierunków rozwoju i form pracy STOWARZYSZENIA;
2) prowadzenie działalności szkoleniowej;
3) organizowanie imprez kulturalnych, warsztatów, wystaw, prelekcji, konkursów, festiwali, przeglądów i zawodów o zasięgu gminnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
5) prowadzenie działalności wydawniczej (literatura fachowa, czasopisma, ulotki i biuletyny;
6) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez media internetowe;
7) prowadzenie wymiany doświadczeń oraz wymiany osobowej z zagranicą;
8) wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej;
9) współpracę i współdziałanie w zakresie realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA, w szczególności popularyzacji kultury, sportu i ruchu społecznego w szerokim tego słowa znaczeniu, z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich organami, instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, instytucjami publicznymi m.in. policją, strażą pożarną.

3. STOWARZYSZENIE dla zapewnienia środków finansowych na cele statutowe może korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ III
Członkowie STOWARZYSZENIA

§ 6

1. Członkami STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym STOWARZYSZENIE.
3. STOWARZYSZENIE zrzesza:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie:
1) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) małoletnia, w wieku 16 - 18 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
3) małoletnia, poniżej 16 lat - za zgodą przedstawicieli ustawowych,
4) przyjęcia członka zwyczajnego dokonuje Zarząd, poprzez głosowanie, po pozytywnej weryfikacji, na podstawie złożonej deklaracji pisemnej,
5) członkiem honorowym może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca wybitne zasługi dla rozwoju STOWARZYSZENIA i jego celów. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu,
6) członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, pragnąca, swoją działalnością na rzecz STOWARZYSZENIA, wspierać jego działania. Przyjęcia na wniosek zainteresowanego dokonuje Zarząd.

§ 7

1. Członek STOWARZYSZENIA ma prawa:
1) członek zwyczajny - wybierać i być wybieranym do wszystkich władz STOWARZYSZENIA,
2) małoletni poniżej 16 lat członek zwyczajny ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego,
3) członek zwyczajny i wspierający - uczestniczenia w pracach STOWARZYSZENIA, szkoleniach i innych formach działania wynikających z realizacji celów statutowych,
4) członek zwyczajny, wspierający i honorowy - otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń,
5) członek zwyczajny - zgłaszania opinii, wniosków i postulatów, a w zakresie spraw członkowskich zaskarżania uchwał organów STOWARZYSZENIA,
6) członek zwyczajny i honorowy - posiadania legitymacji członkowskiej oraz odznaki STOWARZYSZENIA,
7) członek zwyczajny, wspierający i honorowy - przynależności do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu,
8) członek honorowy - zwolnienia z obowiązku uiszczania składek członkowskich,
9) członek honorowy i wspierający - uczestniczenia w obradach WZC bez prawa głosu,
10) członek honorowy i wspierający – nie posiada prawa wyborczego do władz Zarządu.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania postanowień statutu STOWARZYSZENIA i uchwał władz,
2) aktywnego uczestniczenia w pracach STOWARZYSZENIA,
3) etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków,
4) terminowego opłacania składek członkowskich.
3. Członek honorowy zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do:
1) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
5. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
• z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
• ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5) Likwidacji STOWARZYSZENIA
6. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia „Niezależni Ostródzianie”.

§ 8

1. Władzami STOWARZYSZENIA są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd STOWARZYSZENIA,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA trwa 4 lata.
3. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków STOWARZYSZENIA, w skład komisji rewizyjnej od 3 do 5 członków STOWARZYSZENIA.
4. Zarząd i Komisja Rewizyjna STOWARZYSZENIA mają prawo uzupełniania swego składu w miejsce ustępujących lub wykluczonych członków, takiej samej ilości jak liczba ustępujących lub wykluczonych, na mocy głosowania: członków Zarządu – Zarząd oraz Komisji Rewizyjnej – Walne Zebranie Członków.
5. Władze STOWARZYSZENIA podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
6. Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie ręki, przy czym najpierw głosuje się za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.
7. Na wniosek, poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania, przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 9

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne:
1) Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być:
- sprawozdawczo - wyborcze,
- sprawozdawcze.
2) Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo - wyborcze jest zwoływane przez Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie.
3) Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawcze jest zwoływany przez Zarząd corocznie w I półroczu roku następnego.
4) Nie zwołanie Walnego Zebrania Członków w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania takiego zjazdu i może spowodować odwołanie całego Zarządu Stowarzyszenia i nowe wybory.
5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:
- zwołuje się w ciągu 3 miesięcy od uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów: z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na skutek ustąpienia Prezesa Zarządu,
- obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
6) Walne Zebranie Członków odbywa się z udziałem członków zwyczajnych.
2. Walne Zebranie Członków STOWARZYSZENIA jest zwoływane przez Zarząd, o czym powiadamia on członków, na co najmniej 1 tydzień przed jego odbyciem. Zawiadomienie powinno zawierać termin I i II, miejsce Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.
3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
1) przy obecności połowy liczby członków STOWARZYSZENIA,
2) gdy liczba obecnych członków jest mniejsza niż połowa może się odbyć w II terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, jeżeli podano to w zawiadomieniu.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie porządku i regulaminu jego obrad, wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA oraz określenie głównych kierunków działania STOWARZYSZENIA,
2) podejmowanie uchwał programowych, w tym uchwalanie Statutu i jego zmian,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz udzielanie im absolutorium. W przypadku nie udzielenia absolutorium, ich dotychczasowi członkowie nie mogą pełnić dalej funkcji, a także kandydować w następnej kadencji,
4) rozpatrywanie wniosków i odwołań członków STOWARZYSZENIA w sprawach członkowskich, zatwierdzanie regulaminów Zarządu STOWARZYSZENIA i Komisji Rewizyjnej,
5) dokonywanie wyboru i odwoływanie Prezesa Zarządu STOWARZYSZENIA oraz Komisji Rewizyjnej,
6) nadawanie członkostwa honorowego STOWARZYSZENIA,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA i zadysponowania jego majątkiem,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) uchwalanie budżetu.

§ 10

1. Walne Zebranie Członków w pierwszej kolejności wybiera Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych członków Zarządu.
2. Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z od 3 do 5 osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika, oraz Członka Zarządu.
3. Zarząd ze swojego grona wybiera Wiceprezesa, Skarbnika. W skład Zarządu mogą wchodzić tylko członkowie STOWARZYSZENIA posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
4. Do zadań Zarządu STOWARZYSZENIA należy:
1) reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz,
2) kierowanie sprawami STOWARZYSZENIA,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,
5) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, zwyczajnych,
6) przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
7) zarządzanie majątkiem STOWARZYSZENIA,
8) prowadzenie korespondencji i rachunkowości STOWARZYSZENIA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku.
6. Składanie oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych STOWARZYSZENIA następuje przez podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Wiceprezesa.
7. Do zwykłych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków STOWARZYSZENIA wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu.

§ 11

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym STOWARZYSZENIA i kontroluje działalność organizacyjną, finansową i gospodarczą.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Okresowa kontrola całej działalności STOWARZYSZENIA ze szczególnym uwzględnieniem zakresu finansowo-gospodarczego.
2) Ocena realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków.
3) Występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.
4) Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego na Walnym Zebraniu Członków.
5) Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze STOWARZYSZENIEM.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek STOWARZYSZENIA

§ 12

1. Majątkiem STOWARZYSZENIA są:
1) środki trwałe,
2) wyposażenie i materiały,
3) fundusze.
2. Na fundusze STOWARZYSZENIA składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dochody z imprez oraz innej działalności statutowej,
3) dochody z majątku,
4) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
5) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
6) dochody z działalności gospodarczej.
7) inne dochody.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Dochody z działalności STOWARZYSZENIA mogą być wydatkowane wyłącznie na realizację zadań statutowych.
5. W działalności finansowej STOWARZYSZENIA zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy STOWARZYSZENIA pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku STOWARZYSZENIA na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego STOWARZYSZENIA,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie STOWARZYSZENIA, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
6. Działalność finansowa prowadzona może być tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ROZDZIAŁ VI
Działalność gospodarcza

§ 13

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
1) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1
2) Wydawanie gazet – 58.13
3) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
4) Reklama – 73.1
5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
6) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z
7) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B


ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 14

1. Zmiana Statutu STOWARZYSZENIA oraz rozwiązanie STOWARZYSZENIA może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA, Walne Zebranie Członków powołuje jednocześnie Komisję Likwidacyjną lub powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi.
3. Walne Zebranie Członków w uchwale o likwidacji STOWARZYSZENIA określa przeznaczenie majątku pozostałego po jego likwidacji.
4. Likwidację STOWARZYSZENIA przeprowadza się zgodnie z postanowieniem art.37 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).